Deva Holding, kar dağıtacak

Deva Holding, kar dağıtacak

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri: II, 14.1 nolu tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 3.385.418.491 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş'nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 2.647.406.478,68 TL net karla sonuçlanmıştır.

31.12.2023 tarihli mali tabloların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre enflasyon düzenlemesine tabi tutulmasından kaynaklanan geçmiş yıllar zararları, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298/A maddesinin 5 ve 7. bentlerine uygun olarak yasal yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesaplarında oluşan enflasyon düzeltmesi farklarına mahsup edilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, esas sözleşmenin 20. maddesi ve 15.04.2019 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım politikasına uygun olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem karının yaklaşık yüzde 1,48'ine (çıkarılmış sermayenin yüzde 25'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,25 TL, net 0,2250 TL nakit kar payına tekabül eden, birinci ve ikinci kar payı toplamı brüt 50.004.821,95 TL tutarındaki karla esas sözleşme ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek karın 25.06.2024 tarihi itibariyle dağıtılması hususunun olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı